Algemene voorwaarden

Het Investeringsplan

Dit zijn de algemene voorwaarden van Het Investeringsplan (een handelsnaam van ProWealthGuide B.V.). Het Investeringsplan is gevestigd te Meppel aan het adres Spiegel 2 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88540685.

Het Investeringsplan merkt op dat haar dienstverlening nooit is te kwalificeren als financieel advies.

Artikel 1. Begrippen

 1. Het Investeringsplan is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en de partij die aan jou een online cursus verkoopt of coaching verleent. 
 2. Jij bent klant van Het Investeringsplan. Jij bent een deelnemer van de online cursus of coachee.
 3. Wij (Het Investeringsplan en jij) sluiten samen een overeenkomst. Dat zijn afspraken over de online cursus die jij van Het Investeringsplan koopt of de persoonlijke coaching die jij afneemt.
 4. Schriftelijk: daarmee bedoelen we ook afspraken via e-mail, WhatsApp, Discord en andere berichtenservices. 
 1. Online cursus: hiermee worden niet alleen online cursussen bedoeld, maar ook andere online diensten zoals (bijvoorbeeld) losse masterclasses en trainingen. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen jou en Het Investeringsplan. 
 1. Als jij zelf algemene voorwaarden gebruikt, worden deze algemene voorwaarden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, oftewel buiten toepassing verklaard. Alleen de algemene voorwaarden van Het Investeringsplan zijn van toepassing. 
 2. In onderling overleg en na schriftelijke bevestiging door beide partijen is afwijken van de voorwaarden mogelijk.
 3. Stel dat er omstandigheden zijn waardoor bepaalde artikelen uit deze algemene voorwaarden niet wettelijke toegestaan zijn, dan worden deze artikelen buiten beschouwing gelaten. De overige artikelen blijven dan wel van toepassing.

   

Artikel 3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. Als jij de online cursus van Het Investeringsplan hebt gekocht via de website, hebben we een overeenkomst gesloten. Het Investeringsplan doet aan jou een aanbod: namelijk het volgen van de online cursus. Bij het afronden van jouw bestelling in de webshop, heb je ook deze algemene voorwaarden geaccepteerd. Deze maken dus onderdeel uit van onze overeenkomst. 
 2. Bij persoonlijke coaching wordt het aanbod aan jou persoonlijk gedaan en nadat jij hier akkoord op hebt gegeven, is er een overeenkomst tot stand gekomen. Een dergelijk voorstel is 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.   
 3. Als er in het aanbod van Het Investeringsplan een kennelijke vergissing of verschrijving staat, kan Het Investeringsplan niet worden gehouden aan dit aanbod.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld bij het aanbod (van de online cursus of van de persoonlijke coaching).

   

Artikel 4. Prijs en betaling

 1. De website van Het Investeringsplan bevat de prijs van het specifieke aanbod van de online cursus die jij koopt. Deze prijs is inclusief 21% btw.  
 2. Het aanbieden van een online cursus voor een bepaalde prijs, betekent niet dat de online cursus later voor dezelfde prijs alsnog gekocht kan worden. 
 3. In het geval van persoonlijke coaching, moet de factuur voorafgaand aan de sessie zijn voldaan.
 4. Betaal je de factuur niet op tijd? Dan ben je van rechtswege in verzuim en zal Het Investeringsplan wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. De rente wordt berekend over de periode vanaf het moment dat je had moeten betalen tot het moment dat je betaald hebt. Voor de hoogte van de incassokosten worden de maximaal toegestane bedragen van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” aangehouden.  
 5. Op het moment dat Het Investeringsplan kosten moet maken voor het incasseren van facturen (zowel tijdens een procedure bij de rechtbank als daarbuiten), worden alle redelijke kosten hiervoor bij jou in rekening gebracht. 
 6. Ga je failliet, wordt er surseance van betaling verleend, wordt jouw bedrijf geliquideerd of wordt er ten laste van jou beslag gelegd? Dan zijn eventuele vorderingen van Het Investeringsplan op jou direct opeisbaar.

   

Artikel 5. Welke verplichtingen hebben we over en weer?  

  1. Het Investeringsplan spant zich bij het uitvoeren van de overeenkomst in om jou te begeleiden om de door jou gewenste resultaten te behalen. Het Investeringsplan garandeert niet dat jij deze resultaten haalt: dat kan zij niet. De verplichtingen van Het Investeringsplan kwalificeren dan ook als inspanningsverplichtingen en niet als resultaatsverplichtingen. Het Investeringsplan is er niet voor aansprakelijk als jij het gewenste resultaat niet behaalt. 
  2. Bij het volgen van een online cursus is jouw inspanning van groot belang. Jouw eigen acties en jouw eigen input zijn altijd nodig om richting de door jou gewenste resultaten te gaan. 
  3. Indien Het Investeringsplan informatie van jou nodig heeft, heb jij de verplichting om deze informatie op tijd, volledig en eerlijk te verstrekken. Eventuele extra kosten die Het Investeringsplan maakt doordat jij dit artikel niet naleeft, worden bij jou in rekening gebracht. 
 • Het Investeringsplan zal jou nooit verplichten om bepaalde dingen te doen. Jij draagt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor jouw eigen handelingen en beslissingen.
 1. Het Investeringsplan mag ervoor kiezen om derden in te schakelen om (bepaalde onderdelen van) de overeenkomst uit te voeren. 
 2. Omdat je direct toegang krijgt tot de volledige online cursus, is Het Investeringsplan haar verplichting tot nakoming van de overeenkomst direct nagekomen op het moment dat toegang is gegeven. 
 3. De waarde van de overeenkomst is gebaseerd op de inhoud (de video’s op het platform) van de online cursus op zichzelf. Een community (Discord), sessie, documenten, aanvullingen of andere extra’s zijn altijd bonussen en vertegenwoordigen geen eigen waarde in de online cursus prijs en daar kan dan ook geen restitutie voor worden gevraagd in het geval van een beëindiging of ontbinding op welke grond dan ook.

   

Artikel 6. Hoe kan de overeenkomst eindigen? 

 1. Als jij je niet houdt aan de afspraken van onze overeenkomst (waaronder dus ook alle bepalingen uit deze algemene voorwaarden), heeft Het Investeringsplan het recht om jou de toegang tot de online cursus te ontnemen. Ook kun je uitgesloten worden van toekomstige deelname aan andere online cursussen. Er ontstaat dan geen recht op een schadevergoeding. 
 2. Het Investeringsplan heeft altijd het recht om, naar eigen inzicht, te bepalen dat zij stopt met het aanbieden van de online cursus en de content offline haalt. Daarmee zegt zij de overeenkomst op. Er ontstaat dan geen recht op schadevergoeding, omdat Het Investeringsplan de overeenkomst al is nagekomen (zie 5.6) en er dus geen sprake is van wanprestatie.
 3. Het kan gebeuren dat Het Investeringsplan tijdens de persoonlijke coaching tot de conclusie komt dat er omstandigheden zijn waardoor Het Investeringsplan zich niet naar beste kunnen kan inzetten om jou te begeleiden. In dat geval mag Het Investeringsplan de overeenkomst opzeggen. De kosten zullen naar evenredigheid worden berekend.
 4. Op basis van de wet heb jij als particulier een herroepingsrecht, dat is het recht om binnen 14 dagen nadat de online cursus is gestart, de overeenkomst te herroepen. Je krijgt dan je geld terug. Stuur op tijd een mail naar support@hetinvesteringsplan.nl en we maken het in orde.
 5. Als ondernemer kun je de overeenkomst niet opzeggen. 
 6. Er zijn een paar situaties waarin wij allebei gerechtigd zijn om de overeenkomst per direct en zonder dat er een rechter aan te pas komt, te ontbinden. Dat gaat over situaties waarin ten aanzien van één van de partijen het faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of uitgesproken.

   

Artikel 7. Persoonlijke coaching

 1. De volgende afspraken gelden in het geval van persoonlijke coaching. Het Investeringsplan benadrukt nogmaals dat het hier geen financieel advies betreft.
 2. Bij het inplannen van een sessie, geldt dat deze alleen in overleg verplaatst kan worden. In de laatste 24 uur voor de sessie kan er niet verplaatst worden en wordt het gezien als een annulering en krijg je je geld niet terug.

   

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het Investeringsplan is eigenaar van alle inhoud en informatie van de online cursus. Alle informatie valt onder het intellectuele eigendomsrecht van Het Investeringsplan als maker. Jij krijgt een gebruikslicentie voor de afgesproken duur van de online cursus die je hebt gekocht. 
 2. Je mag de informatie niet openbaar maken, delen met anderen, reproduceren, kopiëren, wijzigen enzovoorts: je mag er alleen kennis van nemen en de kennis die je opdoet voor eigen doeleinden gebruiken.
 3. Met informatie worden alle mogelijke vormen van kennisoverdracht bedoeld, waaronder (maar niet uitsluitend): online cursus video’s, teksten, transcripties, e-books, masterclasses, opnames van livesessies enzovoorts. 
 4. Bij een inbreuk op het auteursrecht zal Het Investeringsplan een vergoeding in rekening brengen van driemaal de huidige online cursus prijs (waarvoor hij op het moment van de inbreuk wordt verkocht). Deze vergoeding sluit het recht van Het Investeringsplan om verdere vergoeding te eisen voor overige geleden schade niet uit.

   

Artikel 9. Hoe zit het met aansprakelijkheid? 

 1. Het Investeringsplan is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onze overeenkomst. Slechts in het geval dat Het Investeringsplan hetgeen zij moet doen op grond van de overeenkomst verwijtbaar niet goed uitvoert of als Het Investeringsplan onrechtmatig heeft gehandeld tegenover jou waardoor Het Investeringsplan aansprakelijk is, gelden de bepalingen uit dit artikel. 
 2. Het Investeringsplan is in de gevallen zoals hiervoor bedoeld alleen aansprakelijk voor directe schade. Indirecte schade of gevolgschade (denk aan onder andere gemiste besparingen, misgelopen winst, gemist rendement, gevolgschade, psychische schade) is altijd uitgesloten. 
 3. De aansprakelijkheid van Het Investeringsplan is beperkt tot maximaal de waarde van de overeenkomst. Het kan ook zo zijn dat de verzekering van Het Investeringsplan tot uitkering overgaat. Dan is het bedrag beperkt tot maximaal het bedrag dat wordt uitgekeerd in dit specifieke schadegeval.  
 4. Er kan pas een recht op vergoeding van schade ontstaan als jij Het Investeringsplan hebt gewezen op de toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging. Je moet dan aan Het Investeringsplan een redelijke termijn geven om de situatie te herstellen of om alsnog na te komen. Pas als Het Investeringsplan daar niet aan heeft voldaan, kan er mogelijk aan schadevergoeding op basis van aansprakelijkheid worden toegekomen. 
 5. Alles wat je in dit artikel hebt gelezen over het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid, geldt niet voor situaties waarin er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Het Investeringsplan. 
 6. Het Investeringsplan benadrukt jouw eigen verplichtingen die je hebt op grond van artikel 5. 
 7. Jij vrijwaart Het Investeringsplan voor aanspraken van derden die op enige manier verband houden met de inhoud van de online cursus.

   

Artikel 10. Situatie van overmacht

 1. Een situatie van overmacht kan ervoor zorgen dat Het Investeringsplan de overeenkomst niet (langer) kan uitvoeren. Als er zich zo’n situatie voordoet, zal Het Investeringsplan jou daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. 
 2. In het geval van overmacht, gaat Het Investeringsplan over tot het opschorten van de nakoming van de overeenkomst. Dat houdt in dat Het Investeringsplan de werkzaamheden tijdelijk niet uitvoert. 
 3. Als deze situatie langer dan één maand duurt, dan mogen wij allebei besluiten om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan. Voor deze ontbinding hoeft er geen rechter aan te pas te komen. 
 4. Onder overmacht vallen situaties zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: pandemie of epidemie, ziekte, overheidsmaatregelen, (burger)oorlog of gevaar daarvoor, oproer, terrorisme, brand, waterschade, overstroming en werkstakingen. Het gaat steeds om situaties die buiten de schuld of risicosfeer van Het Investeringsplan liggen. Storingen of andere situaties van overmacht bij leveranciers van Het Investeringsplan, gelden ook als overmacht voor Het Investeringsplan (denk aan onbereikbaarheid van het platform).

   

Artikel 11. Praktische kant van de online cursus

 1. Het Investeringsplan maakt voor het aanbieden van haar online cursussen gebruik van software van derden (leveranciers). Het Investeringsplan is geen eigenaar van deze software en neemt slechts licenties af bij deze leveranciers. Het Investeringsplan kan dan ook niet garanderen dat de software altijd toegankelijk is (zie ook art. 9.4).
 2. Het Investeringsplan kan de inhoud van de online cursus op elk moment wijzigen (door de online cursus uit te breiden, in te perken of op een andere manier aan te passen).   
 3. Toegang tot de online cursus is persoonsgebonden en elke online cursus kan met één account worden gevolgd: de toegang is alleen geldig voor jou. 
 4. Je mag de online cursus niet kopiëren. In het geval dat Het Investeringsplan van mening is dat jij (onderdelen van) de online cursus hebt gekopieerd, is het aan jou om aan te tonen dat dit niet het geval is.
 5. Je mag in de 24 maanden na het aflopen van jouw toegang tot de online cursus, geen soortgelijk online cursus ontwikkelen. 
 6. Je wordt uitgenodigd om input te leveren aan de community. Je mag op deze plekken geen reclame, spam of andere ongewenste berichten plaatsen. Het Investeringsplan mag op elk moment naar eigen inzicht de door jou geleverde bijdrage verwijderen en jouw toegang tot de community intrekken.

   

Artikel 12. Klachten

 1. Heb jij een klacht over de online cursus? Meld dit dan uiterlijk 14 kalenderdagen nadat je toegang hebt gekregen tot de online cursus. 
 2. Klachten moeten per e-mail worden gemeld via support@hetinvesterinsplan.nl en worden voorzien van een onderbouwing. Het Investeringsplan zal vervolgens de klacht in behandeling nemen en naar een oplossing zoeken.
 3. Het Investeringsplan heeft het recht om een eventueel door jou geconstateerd gebrek te herstellen. 
 4. Het indienen van een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op. 

 

Artikel 13. Wat spreken we tot slot nog af? 

 1. Alle informatie die wij over en weer delen in het kader van de overeenkomst, zullen wij allebei geheimhouden en vertrouwelijk behandelen. 
 2. Op onze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 3. Als er een geschil tussen ons ontstaat, zullen we ons eerst maximaal inspannen om zonder tussenkomst van een rechter een oplossing te vinden. Lukt dat niet? Dan moet het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Het Investeringsplan is gevestigd, tenzij een wettelijke regeling anders bepaalt.
 4. In de wet worden verschillende verjaringstermijnen gehanteerd. In afwijking hiervan, hanteert Het Investeringsplan voor alle vorderingen tegen haar een verjaringstermijn van één jaar.